Sunday, November 29, 2009

#fanta in #chinese : fen da ; take this : #mcdonalds : mai don lao ; how about : @schwarzenegger : shi wa shin ge say hey Arni how r ya ?
Post a Comment